องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยราคากลาง
กำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประวัติและความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมา

                ตำบลขามสะแกแสง  เป็นหนึ่งใน  7  ตำบล  ที่เป็นองค์ประกอบของอำเภอขามสะแกแสง      เป็นจุดศูนย์กลางที่ตั้งอำเภอขามสะแกแสง  เดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโนนสูง  โดยแยกการปกครองออกจากอำเภอโนนสูง  เป็นกิ่งอำเภอขามสะแกแสง  และยกฐานะเป็นอำเภอขามสะแกแสง  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2516  เป็นอำเภอที่  19  ของจังหวัดนครราชสีมา 

                               

การยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

                                องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ปัจจุบันตั้งอยู่     บ้านเลขที่  33    หมู่ที่  3  ถนนขามสะแกแสง    บ้านหนุก  ตำบลขามสะแกแสง  อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา      อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสงมาทางด้านทิศตะวันออก  ระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  มาทางอำเภอโนนไทยแยกเข้าอำเภอขามสะแกแสง  ระยะทางประมาณ       52  กิโลเมตร 

 

คำขวัญประจำตำบล

 

เพลงโคราชบ้านหนุก  ปลูกพริกพันธุ์ดี  กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศาสตร์ศิลป์ประเพณีไทย

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาตำบล

 

เป็นศูนย์กลางของชุมชน  สร้างประชาคมให้เข้มแข็ง  แหล่งเรียนรู้การพัฒนา  นำพาสังคมให้เป็นสุข

เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด  เป็นชุมชนที่น่าอยู่  เชิดชูประเพณี  วัฒนธรรม  เลิศล้ำธรรมาภิบาล