องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยราคากลาง
กำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา อบต.
 

นายปั่น  ฝ่ายกลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมหมาย  เวสันเทียะ 
นางสาวพรพนารัช   พงศ์เกสรินทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายนาค พลัดกลาง
นายช้อย หันสันเทียะ
นายปั่น ฝ่ายกลาง
นางจวง ฝ่ายกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายสมชาติ   เกิดกลาง 
นายสงบ เปลื้องกลาง
นายสมหมาย เวสันเทียะ

 นายพิมพ์  ดวงกลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

นางละเอียด ขอนบกลาง
นายสว่าง  กลีบกลาง
นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง
นายฮิน จงย่อกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นายแย้ม ชอบมะลัง

 นายประเทือง  แจ้งโรจน์

นายมานพ แสพลกรัง
นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

นายหม่าว  อ่ำกลาง
นายสมบูรณ์ มุ่งเขตกลาง
นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง
นางเสงี่ยม หวังกลุ่มกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

นายมานะ  เอกกลาง 
นายอนันต์ กึ่งกลาง
นางฉลวย  หวังฟังกลาง 
นางพนอ กองเงินกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

นายสำอาง มุ่งเมืองกลาง
นายแขนง มุ่งแฝงกลาง
นางรุ่งนภา  จังหวัดกลาง
นายสังคม โทนหงส์ษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14

นายภัย  เพียงขุนทด 
นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15