องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยราคากลาง
กำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

       - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (...)         จำนวน  25  สาย        ระยะทาง      5.74   กิโลเมตร

       - ถนนลาดยาง  (อบต.)                             จำนวน    -  สาย         ระยะทาง         -       กิโลเมตร

       - ถนนลาดยาง  (อบจ.)                             จำนวน   1  สาย          ระยะทาง      8.00     กิโลเมตร

       - ถนนลาดยาง  (กรมทางหลวงชนบท)    จำนวน   2  สาย         ระยะทาง      7.30     กิโลเมตร

       -ถนนหินคลุก                                           จำนวน 22สาย           ระยะทาง 19.14  กิโลเมตร

      - ถนนลูกรัง                                               จำนวน  35                 สายระยะทาง     33.50  กิโลเมตร

      - ถนนดิน                                                   จำนวน  16                 สายระยะทาง     27.00    กิโลเมตร

          

ด้านการสื่อสาร  โทรคมนาคม        

  -  โทรศัพท์สาธารณะ                        จำนวน   12   แห่ง   

  -  สถานีโทรคมนาคม                       จำนวน    2    แห่ง

     (สถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่  GSM  และสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่  True  Move)

 

ด้านการไฟฟ้า

           หมู่ที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน  15  หมู่บ้าน   จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้   1,577  ครัวเรือน