องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยราคากลาง
กำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

          การศึกษา

          โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง  ได้แก่ 

         -โรงเรียนบ้านหนุก  จำนวนครู  14  คน นักเรียน  152  คน (สถานที่ตั้ง  บ้านหนุก  หมู่ที่  4)

         -โรงเรียนบ้านหนองจาน  จำนวนครู 14 ค นักเรียน 143 คน (สถานที่ตั้ง บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่  8)

         -โรงเรียนบ้านคู  (ประชาอุปถัมภ์) จำนวนครู 8 คน นักเรียน 120 คน (สถานที่ตั้ง บ้านคู หมู่ที่  9)

               -โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง จำนวนครู  9  คน นักเรียน 133 คน (สถานที่ตั้ง  บ้านริมบึง หมู่ที่ 14)

(เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  2  แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนุกและโรงเรียนบ้านหนองจาน)

          -โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง  ได้แก่

          -โรงเรียนขามสะแกแสง จำนวนครู 46 คน นักเรียน 1,753 คน(สถานที่ตั้ง บ้านหนองมะค่า หมู่ที่  13)

          -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  15  แห่ง

   

         สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                   - วัด  6  แห่ง  ได้แก่

                         -  วัดบ้านหนุก  (สถานที่ตั้ง  บ้านหนุก  หมู่ที่  4)

                         -  วัดนามาบ  (สถานที่ตั้ง  บ้านนามาบ  หมู่ที่  5)

                         -  วัดบ้านคู  (สถานที่ตั้ง  บ้านคู  หมู่ที่  9)

                         -  วัดบ้านบุละกอ  (สถานที่ตั้ง  บ้านบุละกอ  หมู่ที่  10)

                         -  วัดบ้านหนองจาน  (สถานที่ตั้ง  บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11)

                         -  วัดบ้านหญ้าคาโนนแจง  (สถานที่ตั้ง  บ้านริมบึง  หมู่ที่  14)

          สาธารณสุข

                   -โรงพยาบาลของรัฐ  ขนาด  60  เตียง  1  แห่ง  ได้แก่

                         -  โรงพยาบาลขามสะแกแสง

                                บุคลากร -  แพทย์                                                 3              คน

                                พยาบาล                                                               40            คน

                                เภสัชกร                                                               3              คน

                                ทันตแพทย์                                                          2              คน

                                นักวิชาการสาธารณสุข                                       3              คน

                                บุคลากรอื่น ๆ                                                    139           คน

                                จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวัน                                    158           คน