องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยราคากลาง
กำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ

   อาชีพ

        ประชากรในตำบลขามสะแกแสง  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและรับจ้าง  ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

                - อาชีพเกษตรกรรม                               ร้อยละ  80

                - อาชีพรับจ้างทั่วไป                              ร้อยละ   14

                - อาชีพรับราชการและค้าขาย                ร้อยละ     5

                - อื่น ๆ                                                    ร้อยละ     1

    

         หน่วยธุรกิจในเขต อบต.ขามสะแกแสง

                   - ร้านขายของชำ                                               50           แห่ง 

                   - ร้านขายอาหาร                                               -              แห่ง

                   - ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์                                    2              แห่ง

                   - ร้านรับซ่อมจักรกลทางการเกษตร                4              แห่ง

                   - โรงสี                                                              5              แห่ง    

                   - สหกรณ์การเกษตร                                        1              แห่ง

                   - โรงงานอุตสาหกรรม                                     2              แห่ง

                   - ฟาร์มไก่                                                         1              แห่ง

                   - ร้านรับซื้อของเก่า                                           1             แห่ง

 

          ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        แหล่งน้ำ

           สภาพพื้นที่ของตำบลขามสะแกแสง  มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูง ปริมาณน้ำในลำห้วย สระ  หนอง  และการทำการเกษตรต้องอาศัยปริมาณน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก ถ้าปีไหนฝนแล้งก็จะขาดแคลนน้ำในการอุปโภค  บริโภคและน้ำใช้ในการทำการเกษตร

                -  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

                                    - ลำน้ำ  ลำห้วย                                     จำนวน   6   สาย

                                    - บึง  หนอง  และอื่นๆ                          จำนวน   22  แห่ง

                     -  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-          สระน้ำ                                                           จำนวน     12  แห่ง 

-          บ่อน้ำตื้น                                                       จำนวน    10   แห่ง

-          ฝาย                                                                 จำนวน     5   แห่ง

-          บ่อน้ำโยก                                                      จำนวน     22  แห่ง

-          ประปาหมู่บ้าน                                             จำนวน    10  แห่ง

  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                         ที่สาธารณะประโยชน์ประจำตำบล  

                        -  สระน้ำสาธารณะ                             จำนวน    12   แห่ง  (91  ไร่  -  งาน  26  ตารางวา)       

                        -  บึงสาธารณะ                                     จำนวน  1  แห่ง  (118  ไร่  1  งาน  54  ตารางวา)

                        -  สวนป่า                                       จำนวน  1  แห่ง  (8  ไร่  1  งาน  18  ตารางวา)

                        -  ทำเลเลี้ยงสัตว์                                   จำนวน  6  แห่ง  (135  ไร่  1  งาน  61  ตารางวา)