องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยราคากลาง
กำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

ทำเลที่ตั้ง

                      องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงเลขที่   33  หมู่  3  ตำบลขามสะแกแสง  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา   30290   ตำบลขามสะแกแสงเป็นจุดศูนย์กลางที่ตั้งอำเภอขามสะแกแสง  เดิมแบ่งการปกครองออกเป็น  21  หมู่บ้าน  ต่อมาปี  2536  แยกออก  9  หมู่บ้าน  ตั้งเป็นตำบลใหม่  คือ  ตำบลพะงาด  ปัจจุบันตำบลขามสะแกแสงประกอบด้วยหมู่บ้าน  จำนวน  15  หมู่บ้าน  พื้นที่เดิมของชาวบ้านส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมประเพณี  ภาษาพูดแบบชาวไทยโคราช

เนื้อที่     

             องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงมีเนื้อที่ประมาณ  60  ตารางกิโลเมตร    

อาณาเขต

   อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงติดต่อกับพื้นที่ของตำบลต่างๆ  ดังนี้

              ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  ตำบลเมืองเกษตร  อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

        ทิศใต้                 ติดต่อกับ  ตำบลขามเฒ่า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

        ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ตำบลเมืองนาท  อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

        ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ตำบลพะงาด  อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ลักษณะภูมิประเทศ

          องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ตั้งอยู่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ระดับความสูง  170  เมตร  ถึง  210  เมตร  โดยมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับประมาณ  170  เมตร         ถึง  190  เมตร  จากการวัดพื้นที่ตามระดับเส้นความสูง  จะเห็นได้ว่าพื้นที่มีความลาดเทจากด้านทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ของตำบล  ประกอบด้วยพื้นที่ลูกคลื่นรอบตื้นทางทิศเหนือของตำบล  และพื้นที่ราบ  ในตอนกลางถึงตอนใต้ของพื้นที่ตำบล  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบไม่มีพื้นที่ป่าไม้  มีลำห้วย  ขนาดเล็กไหลผ่าน         ซึ่งมักจะแห้งขอดและตื้นเขินในฤดูแล้ง  สภาพของดินเป็นดินเค็มและเหนียวร่วน  มีแหล่งเก็บน้ำที่สำคัญของตำบล  คือ  บึงหนองโปร่ง  อ่างเก็บน้ำห้วยร่วม  และฝายท่าอีโด่ง  เป็นต้น  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  การเกษตรที่สำคัญได้แก่  การทำนาข้าว  การทำไร่พริก  และการเลี้ยงสัตว์  เช่น  วัว  ควาย  เป็ด  ไก่  เป็นต้น  โดยเฉพาะตำบลขามสะแกแสง  เป็นแหล่งปลูกพริกและผลิตพริกแห้งที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอขามสะแกแสง  และจังหวัดนครราชสีมา  พันธุ์ที่นิยมปลูกมาก  ได้แก่  พริกพันธุ์ยอดสน  และพริกพันธุ์จินดา

 

เขตการปกครอง

                 ตำบลขามสะแกแสงแบ่งการปกครองออกเป็น  15  หมู่บ้าน  ดังนี้

                         หมู่ที่ 1   บ้านขาม                        ผู้ใหญ่บ้าน            คือ   นางจิตสุภา  ศรีม่วงกลาง

                         หมู่ที่ 2   บ้านสันติสุข                  ผู้ใหญ่บ้าน            คือ   นางศิริภัสสร  วงษ์วุฒิภัทร

                         หมู่ที่ 3   บ้านสะแกราษฎร์          ผู้ใหญ่บ้าน            คือ   นายรัชชานนท์  เครื่องกลาง

                         หมู่ที่ 4   บ้านหนุก                       ผู้ใหญ่บ้าน            คือ   นางเยาวรัตน์  พันธ์อุดม

                         หมู่ที่ 5   บ้านนามาบ                    ผู้ใหญ่บ้าน            คือ   นายสนิท  พกกลาง

                         หมู่ที่ 6   บ้านด่านช้าง                  ผู้ใหญ่บ้าน            คือ   นายจรูญ  ท้องรองกลาง

                         หมู่ที่ 7   บ้านโนนหญ้าคา            ผู้ใหญ่บ้าน            คือ   นายณัชพล  ภู่ระย้า 

                         หมู่ที่  8  บ้านห้วยฉลุง                 ผู้ใหญ่บ้าน             คือ   นายสุวรรณ์  จันทร์ฟ้า

                         หมู่ที่  9  บ้านคู                             ผู้ใหญ่บ้าน            คือ   นายหม่าว  อ่ำกลาง

                         หมู่ที่  10  บ้านบุละกอ                  ผู้ใหญ่บ้าน            คือ   นายเฉลิม  หวังเชิดกลาง

                         หมู่ที่  11  บ้านหนองจาน              ผู้ใหญ่บ้าน            คือ   นายนิด  หวังหมู่กลาง

                         หมู่ที่  12  บ้านโนนแจง                ผู้ใหญ่บ้าน            คือ   นายเทียน  หวังฟังกลาง

                         หมู่ที่  13  บ้านหนองมะค่า           กำนัน                    คือ   นายวัลลภ  เหล็กคงสันเทียะ

                         หมู่ที่  14  บ้านริมบึง                     ผู้ใหญ่บ้าน            คือ   นางสายันต์  โทนหงส์ษา

                         หมู่ที่  15  บ้านโนนสะอาด           ผู้ใหญ่บ้าน            คือ                 -

 

ประชากร

                       องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  6,806  คน แยกเป็น        ชาย  3,372  คน  หญิง  3,434  คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  113  คน / ตารางกิโลเมตร  และมีจำนวน         ครัวเรือน  1,632  ครัวเรือน